bip - biluletyn informacji publicznej
Nasze dzieci » "Tęczowe Ludki"

Miesiąc WRZESIEŃ

 ematyka kompleksowa:

 1. Przedszkole - drugi dom.
 2. Nasza grupa.
 3. Uliczne sygnały.
 4. Jesień w lesie.

Cele operacyjne – dziecko:

 • wymienia imiona kolegów i koleżanek z grupy; zgodnie współdziała z innymi
 • nawiązuje kontakty z rówieśnikami
 • nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu; wie, do czego służą
 • wyraża swoje marzenia za pomocą ekspresji plastycznej
 • prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi
 • przelicza w zakresie określonego zbioru
 • wyraża muzykę ruchem / porusza się rytmicznie przy piosence
 • rozróżnia tempo – wolne i szybkie; określa, co jest wolne, a co szybkie
 • przestrzega zasad obowiązujących w przedszkolu
 • dorysowuje elementy swojego ciała na wykonanych konturach / prawidłowo nazywa poszczególne elementy ciała
 • rozpoznaje przedmioty wszystkimi zmysłami
 • dba o narządy zmysłów
 • porządkuje zabawki
 • wykonuje wyklejankę/wydzierankę
 • wypowiada się na temat wakacji
 • sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe
 • określa i wyraża swoje emocje
 • wypowiada się na temat bezpiecznego przechodzenia przez ulicę
 • wymienia podstawowe zasady ruchu drogowego,
 • wymienia samochody specjalistyczne
 • wie, na czym polega praca policjanta
 • rozpoznaje wybrane znaki drogowe
 • wykonuje formę przestrzenną według własnego pomysłu, z wykorzystaniem różnych materiałów
 • obserwuje rośliny i zwierzęta w ich naturalnym otoczeniu
 • uważnie słucha wiersza, wypowiada się na temat jego treści
 • rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa
 • wymienia zapasy wiewiórki