bip - biluletyn informacji publicznej
Nasze dzieci » Prawa i obowiązki

Przedszkolak z „Przedszkola pod Topolą”: 

 • jest odpowiedzialny za ład i porządek na swojej półce i w kącikach zainteresowań
 • podporządkowuje się przyjętym umowom
 • zna zasady regulujące zachowanie w przedszkolu podczas korzystania ze wspólnych zabawek, oraz w czasie zabaw w kącikach zainteresowań
 • współdziała z zespołem i w zespole na podstawie utworzonego i przyjętego kontraktu grupowego
 • przyswaja i stosuje formy grzecznościowe
 • respektuje polecenia nauczyciela
 • jest życzliwy wobec kolegów
 • szanuje własność innych
 • uczy się odpowiedzialności - przyjmuje obowiązki i wywiązuje się z nich
 • szanuje wytwory pracy oraz zabawę kolegów i pracę dorosłych
 • okazuje pomoc i opiekuje się sprawnymi inaczej oraz słabszymi kolegami
 • dokonuje wyborów opierając się na wartościach uniwersalnych jak: dobro, piękno, miłość i prawda z uzasadnieniem swojego wyboru *

Przedszkolak z „Przedszkola pod Topolą” ma prawo do: 

 • życia bez przemocy i poniżania – oznacza, że: bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karane
 • wychowywania w rodzinie – oznacza, że: nikomu nie wolno zabrać cię od rodziców, chyba, że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców
 • życia i rozwoju – oznacza, że nikogo nie można bezprawnie pozbawić życia
 • nauki – oznacza, że możesz uczyć się tak długo jak pozwalają na to twoje zdolności, jeżeli masz 6 lat to możesz zacząć naukę w klasie „0”, pracować możesz jak skończysz 15 lat
 • informacji – oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy
 • wypowiedzi – oznacza, że w ważnych sprawach ciebie dotyczących możesz wygłosić swoje zdanie, opinię, oświadczyć własną wolę
 • swobody myśli sumienia i religii – oznacza, że gdy jesteś już wystarczająco świadomy sam decydujesz o swoim światopoglądzie, wcześniej rodzice maja prawo tobą kierować
 • prywatności – oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów, wkraczać w twoje sprawy osobiste i rodzinne
 • tożsamości – oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musisz być zapytany o zgodę gdybyś miał zostać adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione nazwisko
 • stowarzyszania – oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowej, jeżeli masz 16 lat sam decydujesz o swojej przynależności