bip - biluletyn informacji publicznej
O przedszkolu » Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 2 w roku szk. 2017/2018

 "Nasz zawód jest powołaniem, stylem życia.
Dzieci są dla nas najważniejsze i najcenniejsze"

Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 2:

 • mgr Ilona Tomczyk, nauczyciel dyplomowany – dyrektor Przedszkola
 • mgr Agnieszka Furman, zastępca dyrektora, nauczyciel mianowany, terapeuta pedagogiczny
 • mgr Agata Niewalda, nauczyciel kontraktowy - wych. gr. 3-latki „Krasnoludki”
 • mgr Alicja Jandziol, nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera - wych gr. 3-latki „Smerfy”
 • p. Karolina Włodarczyk, licencjat, nauczyciel stażysta - wych. gr. 4-latki „Jagódki”
 • mgr Gabriela Wójcik, nauczyciel dyplomowany - wych. gr. 5-latki „Marynarze
 • pani Magdalena Wilczek, licencjat, nauczyciel kontraktowy - wych. gr. 4-latki „Gromadka Puchatka”
 • mgr Patrycja Cichy, nauczyciel kontraktowy - wych. gr 5-latki „Tęczowe Ludki”
 • mgr Justyna Jenszczok, nauczyciel kontraktowy - katecheta
 • mgr Katarzyna Pyszkowska, nauczyciel stażysta - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Monika Dyszy, nauczyciel dyplomowany – logopeda
 • pani Agata Felusz, licencjat, nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog
 • mgr Monika Grabinska, nauczyciel stażysta

Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 2 w oddziałach funkcjonujących w budynku Szkoły Podstawowej nr 1:

 • mgr Celina Kozioł, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog - wych. gr 6-latki „Słoneczka”
 • mgr Anna Kandora, nauczyciel kontraktowy - wych. gr. 6-latki „Biedronki”
 • mgr Karolina Puchała, nauczyciel kontraktowy - wych. gr. 6-latki „Motylki”
 • p. Ewa Konopka, licencjat, nauczyciel dyplomowany - wych. gr. 5-latki „Żabki”
 • mgr Magdalena Krzyżanowska, nauczyciel kontraktowy - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Monika Grabinska, nauczyciel stażysta

______________________________________________________ 

Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 • Zatwierdzenie programów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców
 • Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji pedagogicznych
 • Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków
 • Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany
 • Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora
 • Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków
 • Rada Pedagogiczna uchwala swój regulamin działania, który nie może być sprzeczny ze statutem
 • Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
 2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
 3. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach ich wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych

_________________________________________________________ 

Kompetencje dyrektora przedszkola:

 • Dyrektor przedszkola organizuje pracę placówki i kieruje jej pracownikami
 • Ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce.
 • Kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez wewnętrzne mierzenie jakości pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, gromadzi informacje o pracy nauczycieli i dokonuje ich oceny
 • Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
 • Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących
 • Dysponuje środkami finansowymi przekazywanymi przez organ prowadzący oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych
 • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
 • Dyrektor występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola
 • W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami
 • Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola
 • Dyrektor wraz z radą pedagogiczną ustala plan rozwoju placówki oraz procedurę mierzenia jakości pracy przedszkola
 • Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do realizacji programy, spośród zestawu programów zatwierdzonych przez MEN