bip - biluletyn informacji publicznej rodo
O przedszkolu » Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 2 w roku szk. 2018/2019

 "Nasz zawód jest powołaniem, stylem życia.
Dzieci są dla nas najważniejsze i najcenniejsze"

Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 2:

 • mgr Ilona Tomczyk, nauczyciel dyplomowany – dyrektor Przedszkola
 • mgr Agnieszka Furman, zastępca dyrektora, nauczyciel mianowany, terapeuta pedagogiczny
 • mgr Karolina Puchała, nauczyciel kontraktowy - wych. gr. 3-latki „Krasnoludki”
 • mgr Klaudia Banaś, nauczyciel kontraktowy - wych. gr. 3-4 latki „Smerfy”
 • mgr Alicja Jandziol, nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera - wych gr. 4-latki „Jagódki”
 • mgr Agata Niewalda, nauczyciel kontraktowy - wych. gr. 4-5 latki „Tęczowe Ludki”
 • pani Magdalena Wilczek, licencjat, nauczyciel kontraktowy - wych. gr. 5-latki „Gromadka Puchatka”
 • mgr Patrycja Cichy, nauczyciel kontraktowy - wych. gr 5-6 latki „Marynarze”
 • mgr Justyna Jenszczok, nauczyciel kontraktowy - katecheta
 • mgr Katarzyna Pyszkowska, nauczyciel kontraktowy - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Monika Dyszy, nauczyciel dyplomowany – logopeda
 • mgr Celina Kozioł, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog
 • p. Mirosława Biadasiewicz, nauczyciel mianowany

Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 2 w oddziałach funkcjonujących w budynku Szkoły Podstawowej nr 1:

 • p. Karolina Włodarczyk, licencjat, nauczyciel kontraktowy - wych. gr. 5-latki „Biedronki”
 • mgr Gabriela Wójcik, nauczyciel dyplomowany - wych. gr 6-latki „Słoneczka”
 • mgr Anna Kandora, nauczyciel kontraktowy - wych. gr. 6-latki „Motylki”
 • mgr Monika Grabinska, nauczyciel kontraktowy - wych. gr. 6-latki „Żabki”
 • mgr Magdalena Krzyżanowska, nauczyciel kontraktowy - nauczyciel języka angielskiego
 • pani Agata Felusz, licencjat, nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog
 • mgr Justyna Jenszczok, nauczyciel kontraktowy - katecheta
 • mgr Monika Dyszy, nauczyciel dyplomowany – logopeda
 • mgr Celina Kozioł, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog

 

______________________________________________________ 

Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 • Zatwierdzenie programów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców
 • Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji pedagogicznych
 • Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków
 • Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany
 • Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora
 • Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków
 • Rada Pedagogiczna uchwala swój regulamin działania, który nie może być sprzeczny ze statutem
 • Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
 2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
 3. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach ich wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych

_________________________________________________________ 

Kompetencje dyrektora przedszkola:

 • Dyrektor przedszkola organizuje pracę placówki i kieruje jej pracownikami
 • Ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce.
 • Kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez wewnętrzne mierzenie jakości pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, gromadzi informacje o pracy nauczycieli i dokonuje ich oceny
 • Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
 • Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących
 • Dysponuje środkami finansowymi przekazywanymi przez organ prowadzący oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych
 • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
 • Dyrektor występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola
 • W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami
 • Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola
 • Dyrektor wraz z radą pedagogiczną ustala plan rozwoju placówki oraz procedurę mierzenia jakości pracy przedszkola
 • Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do realizacji programy, spośród zestawu programów zatwierdzonych przez MEN

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje