bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog koordynator-dostepnosci
KSZTAŁTOWANIE POSTAW ETYCZNYCH U DZIECKA

Szacunek jest początkiem cnót, a mądrość ich warunkiem - André Comte-Sponville

Postawy etyczne (moralne) dzieci kształtowane są w wyniku oddziaływań wychowawczych. Wychowanie moralne to proces polegający na kształtowaniu w jednostce takich postaw, zachowań, wartości i norm, które są uznawane i uważane za słuszne w danym środowisku społecznym. Przedmiotem wychowania moralnego są wszelkie przekazywane zasady i normy zachowań, które w sposób względnie trwały wpływają na moralne zachowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych.

Rozwój moralny młodego człowieka jest w pełni uzależniony od warunków, w jakich jest kształtowana postawa moralna poszczególnych osób. To, czy młodzi ludzie będą potrafili odróżniać dobro od zła i będą posiadali wysoką wrażliwość moralną, zależy od rozwiniętej u nich dojrzałości moralnej. Postawa moralna kształtuje się przez lata, a wychowanie przedszkolne ze względu na okres rozwojowy człowieka jest początkiem tego rozwoju.

Dzieci posiadają wrodzoną wrażliwość na wartości moralne. Ogromną rolę w procesie wychowania odgrywa postawa wychowawcy, który musi być świadom faktu, iż treść przeżyć emocjonalnych zmienia się wraz z wiekiem. Dobierając określone wzorce zachowań, dzieła plastyczne, filmy, utwory literackie oraz muzyczne przyczynia się do ukształtowaniu w wychowanku odpowiednich wartości moralnych.

Do najważniejszych wartości moralnych, które należy aktywnie nauczać zaliczamy:

SZACUNEK - jest to podstawa wszystkich wartości, szacunek do samych siebie i innych, w tym zwłaszcza dla kobiet i osób słabszych, dla państwa i jego instytucji, dla prawa, dla mienia i cudzej wartości, dla dobrych tradycji, ziemi, przyrody, zwierząt.

GRZECZNOŚĆ (DOBRE MANIERY) - w intencji, słowach, wyrazie twarzy.

UCZCIWOŚĆ - to mówienie prawdy i jej poszanowanie, przyznawanie się do błędu lub winy, nieprzywłaszczanie sobie cudzej własności.

MĄDROŚĆ – działania z rozmysłem, przewidywanie długofalowych konsekwencji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ - wypełnianie swoich obowiązków, dotrzymywanie słowa, to także troska o los innych – rodziny, grupy, dbanie o dobro i zapobieganie złu.

ODWAGA - to wewnętrzna siła, która pozwala nam wypowiadać swoje zdanie i bronić swoich racji, przyznać się do błędu lub winy, wstawić się za słabszymi.

SAMODYSCYPLINA - umiejętność kierowania własnym zachowaniem, potencjał, motywacja, pracowitość, silna wola.

UMIAR - przestrzeganie zasady złotego środka (np. umiar w jedzeniu, w gromadzeniu rzeczy materialnych).

DOBROĆ, ŻYCZLIWOŚĆ - dobra wola i gotowość pomocy innym.

PIĘKNO - to coś, co nas zachwyca i czyni lepszymi. Powinniśmy je tworzyć i chronić.

PRZYJAŹŃ, MIŁOŚĆ - silny związek między ludźmi oparty na wzajemnej sympatii, szacunku, zaufaniu.

SPRAWIEDLIWOŚĆ - polega na równoprawnym traktowaniu ludzi – bez względu na ich wygląd, płeć, osobowość, majątek, pochodzenie czy pozycję społeczną.

POKOJOWE NASTAWIENIE - to rozwiązywanie problemów i konfliktów bez przemocy fizycznej, słownej czy emocjonalnej.

✔ OPTYMIZM - jest to pozytywne nastawienie do świata i do siebie

WOLNOŚĆ - to prawo i możliwość podejmowania decyzji i działań zgodnie z własną wolą.

    Kształtowanie powyższych wartości decyduje o postawie i zachowań człowieka oraz określa kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi.

_____________________________

opracowanie - Katarzyna Janecka


Kategoria: My piszemy
Data dodania: 16.05.2021, 19:22, dodał(a): Celina Kozioł

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
  2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
  3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
  4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
  5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
  8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
  9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje