bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog koordynator-dostepnosci
Diagnozowanie problemów i interwencja

„Diagnozowanie problemów i interwencja oraz konsultacje ze specjalistami z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną wraz ze współdziałaniem rodziny, warunkiem wczesnego udzielania pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej”

Celem oddziaływań jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiednie dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb; zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym, które można określić w trakcie diagnozy funkcjonowania dziecka i warunków, w jakich się ono rozwija; ustalenie wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z wielorakimi zaburzeniami; wczesna - kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności, przygotowanie i pomoc rodzinom w rehabilitowaniu dziecka w domu oraz świadomym, prawidłowym pielęgnowaniu dziecka (profilaktyka); kształtowanie pozytywnych relacji rodzic-profesjonalista.

         Diagnozowanie to złożony proces rozwiązywania problemów (odpowiadania na pytania), w których wykorzystuje się wielorakie źródła informacji, procedury diagnostyczne oraz narzędzia – w celu zbierania danych. Celem diagnozowania jest stosowanie różnych metod i narzędzi diagnostycznych, aby na podstawie zebranych informacji:

-określić naturę problemu oraz wskazać jego przyczyny i konsekwencje;

-rozumieć jednostkę;

-prognozować zachowanie;

-tworzyć plan interwencji;

-ocenić postępy i efekty interwencji.

         Termin „wczesna interwencja” w znaczeniu węższym definiowany jest, jako zorganizowany system wielospecjalistycznej, realizowanej w zespole opieki nad małymi dziećmi wykazującymi poważne zaburzenia w rozwoju. Celem takiej opieki jest zwiększanie możliwości rozwojowych dziecka, eliminowanie zaburzeń oraz zapobieganie wtórnym następstwom dysfunkcji rozwojowych.

         Nauczyciele podczas swojej pracy zapewniają przedszkolakom opiekę wychowawczą jak również dydaktyczną, realizując zadania opisane w podstawie programowej. Zadaniem nauczyciela przedszkola jest również przeprowadzanie w grupach młodszych obserwacji wstępnej i końcowej oraz gotowości do podjęcia nauki w szkole podczas rocznego przygotowania przedszkolnego. Nauczyciel mający liczną grupę dzieci pod opieką ma większą możliwość zauważyć różnorodne zachowania dzieci, pozytywne i negatywne oraz te, które w pewien sposób mogą odbiegać od normy. Dlatego tak ważne są systematyczne spotkania i rozmowy z rodzicami, kiedy to nauczyciel może przekazać informacje dotyczące zachowania i rozwoju dziecka.

Wychowawca grupy przeprowadzając obserwację oraz gotowość szkolną jest wstanie określić poziom rozwoju dziecka, nakreślić z czym są problemy i nad czym należy pracować. Nauczyciel zauważając, że dziecko ma problemy z daną sferą rozwoju powinien skierować dziecko do Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej gdzie zostanie poddane specjalistycznym badaniom przez psychologa, pedagoga i logopedę.

         Główne zasady wczesnej terapii w pracy z dzieckiem to:

-jak najwcześniej rozpocząć usprawnianie;

-włączyć w proces rehabilitacji rodziców;

-terapię realizować w naturalnym otoczeniu dziecka;

-indywidualnie podchodzić do dziecka i jego rodziny.

         Wczesna interwencja może pełnić następujące funkcje:

-informacyjną - informuje o przebiegu rozwoju dziecka, o możliwościach wspierania rozwoju, o formach pomocy rodzinie;

-diagnostyczną - rozpoznanie kliniczne, określenie poziomu funkcjonowania dziecka;

-stymulacyjną - terapeutyczną, prowadzenie wieloprofilowego usprawniania dziecka z zaburzeniami rozwoju.

         Rehabilitacja dziecka ma charakter wieloprofilowego oddziaływania na zaburzenia. Jest to często proces bardzo długi, wymagający realizacji przez całe życie dziecka. Obejmuje on:

-wielospecjalistyczną ocenę rozwoju (medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, ruchową);

-określenie strefy najbliższego rozwoju, czyli tego, co dziecko jest w stanie wykonać przy pomocy;

-ustalenie i realizowanie programu wieloprofilowego usprawniania;

-wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego.

    Wczesna interwencja odgrywa istotne znaczenie:

-zmniejsza ryzyko opóźnień rozwojowych dziecka;

-spełnia funkcję leczniczą - umożliwia osiąganie w miarę normalnego procesu rozwoju i zapobiega pogłębieniu wad;

-zmniejsza skutki uboczne upośledzenia ciążącego na dziecku;

-jest efektywną metodą pomocy rodzicom w zakresie postępowania z dzieckiem upośledzonym;

-dostarcza informacji z zakresu diagnozy, przyczyn kalectwa, prognoz, wiedzy na temat normalnego rozwoju dziecka i jego stymulacji;

-umożliwia całej rodzinie przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z obecnością i postępowaniem wobec dziecka upośledzonego.

         Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant, terapeuta (w zależności od potrzeb). Zadaniem zespołu jest m.in. ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie indywidualnego programu terapii, koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia, analizowanie skuteczności udzielanej pomocy i ocenianie postępów dziecka. Wczesna interwencja jest interdyscyplinarnym podejściem, umożliwiającym objęcie specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodzinę od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz rodziny w realizacji procesu terapeutycznego stwarza szanse rozwojowe, umożliwiające osiągnięcie określonych dojrzałości fizycznych, poznawczych i emocjonalnych. Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości.

 Przygotowanie:

Alicja Jandziol

Monika Dyszy

BIBLIOGRAFIA:

- Mrugalska K.: Czy rodzice i profesjonaliści mogą być sojusznikami. (w:) Olechnowicz H. (red.): U źródeł rozwoju dziecka: o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego. WSiP, 1999, s. 38-50.

- Piaget J.: Narodziny inteligencji dziecka. (tł. Przetacznikowa M.), PWN, Warszawa 1966.

- Piaget J.: Psychologia dziecka. (tł. Zakrzewska Z.). Wyd. Siedmiogród, 1993

- Piotrowicz R.: Wczesna interwencja - podjąć wyzwanie. Biuletyn Polskiego Tow. Fizjoterapii, Łódź, 1998/2, s. 18-22.


Kategoria: My piszemy
Data dodania: 23.06.2019, 20:10, dodał(a): Celina

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
  2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
  3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
  4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
  5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
  8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
  9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje