bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog koordynator-dostepnosci
„Indywidualizacja wspomagania rozwoju”

Termin indywidualizacja nauczania może być rozumiany i rozpatrywany pod względem różnych kategorii. Warto byłoby zaznaczyć, że nie jest pojęciem nowym, gdyż na przestrzeni lat był obiektem zainteresowania wielu pedagogów. Indywidualizacja to „uwzględnienie w systemie dydaktyczno-wychowawczym różnic indywidualnych między uczniami i stosowanie takich zabiegów pedagogicznych, które przy uwzględnieniu owych różnic, sprzyjają maksymalnemu rozwojowi osobowości uczących się”. Helena Wolny określiła indywidualizację, jako jedną z nowszych zasad nauczania, polegającą na uwzględnianiu przez nauczyciela, w toku nauki szkolnej, różnic między uczniami, będącymi w tym samym wieku. Różnice owe dotyczą – zdaniem autorki – zdolności, zainteresowań, tempa pracy, sposobów przyswajania wiedzy oraz motywacji uczenia się. Na potrzeby niniejszego opracowania zostały przyjęte powyższe pojęcia, gdyż zakładają one konieczność wnikania w aspekty, powodujące różnice indywidualne między wychowankami w celu niwelowania rozbieżności intelektualno-osobowościowych. Jak należy zorganizować proces edukacyjny, aby był interesujący w odniesieniu do każdego dziecka? Z pewnością, rozpoznawanie różnic indywidualnych między uczniami i uwzględnianie ich w pracy, to sprawy trudne i niezwykle złożone, bo każde dziecko wymaga od nas szczególnej uwagi. Aby sprostać tym wymaganiom, podjęłyśmy próbę zaprezentowania rozwiązań organizacyjnych, programowych, metodycznych. Mamy nadzieję, że pozwolą nauczycielom wspomagać rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Przed szkołami trudne i niezwykle odpowiedzialne zadanie, którego nie da się dobrze zrealizować bez czujności i autentycznej troski.

CELE EDUKACJI A INDYWIDUALIZACJA

 Jadwiga Sikorska pisze, że Indywidualizacja procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole jest niezwykle istotna, gdyż związana jest z uwzględnianiem w tymże procesie różnic w rozwoju poszczególnych dzieci oraz dostosowaniem treści, metod i organizacji działań pedagogicznych nauczyciela do owych różnic. Indywidualizacja służy realizacji celów edukacyjnych i stwarza możliwości formułowania oraz realizowania własnych. Dlatego bardzo ważne jest określenie właściwych celów, których realizacja przyczynia się do efektywnego wspierania rozwoju dziecka.

Wśród celów edukacyjnych należy wskazać na:

• wyrównywanie szans edukacyjnych,

• rozwijanie zainteresowań, predyspozycji, zdolności,

• zwiększenie indywidualnych możliwości uczniów,

• rozwijanie zdiagnozowanego, zastanego zasobu wiedzy, umiejętności oraz możliwości intelektualnych, psychofizycznych,

• budowanie pozytywnego stosunku do nauki,

• zachęcanie uczniów do podejmowania wysiłku w procesie nauczania – uczenia się,

• podnoszenie efektów kształcenia na miarę możliwości ucznia,

• zapewnienie każdemu uczniowi sukcesu na miarę jego możliwości i przygotowanie do funkcjonowania na wyższych etapach edukacji i w życiu.

Tak sformułowane cele prowadzą do wyboru różnych sposobów ich realizacji.

Jest to z jednej strony bardzo korzystna sytuacja dla nauczyciela, dająca mu szansę wykazania własnej inwencji, z drugiej jednak wymaga ona od niego starannego doboru metod i form pracy z dzieckiem, właściwych celów, których realizacja przyczynia się do efektywnego wspierania rozwoju dziecka.

Wśród celów edukacyjnych należy wskazać na:

• wyrównywanie szans edukacyjnych,

• rozwijanie zainteresowań, predyspozycji, zdolności,

• zwiększenie indywidualnych możliwości uczniów,

• rozwijanie zdiagnozowanego, zastanego zasobu wiedzy, umiejętności oraz możliwości intelektualnych, psychofizycznych

• budowanie pozytywnego stosunku do nauki,

• zachęcanie uczniów do podejmowania wysiłku w procesie nauczania – uczenia się,

• podnoszenie efektów kształcenia na miarę możliwości ucznia,

• zapewnienie każdemu uczniowi sukcesu na miarę jego możliwości i przygotowanie do funkcjonowania na wyższych etapach edukacji i w życiu.

Tak sformułowane cele prowadzą do wyboru różnych sposobów ich realizacji. Jest to z jednej strony bardzo korzystna sytuacja dla nauczyciela, dająca mu szansę wykazania własnej inwencji, z drugiej jednak wymaga ona od niego starannego doboru metod i form pracy z dzieckiem.

DIAGNOZOWANIE POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DZIECKA

Według Jolanty Kolibowskiej konieczność przeprowadzenia diagnozy umiejętności dziecka stanowi ważne zadanie dla nauczyciela. Konsekwencją badania diagnozującego jest powstanie bazy danych o wychowanku, mówiących o posiadanych przez niego umiejętnościach, świadczących o jego gotowości szkolnej w danym momencie rozwojowym. Zebrane informacje mówią o:

 • poziomie umiejętności dziecka w odniesieniu do wymagań przewidzianych w danym przedziale wiekowym przez psychologię rozwojową oraz podstawę programową,
 • indywidualnych możliwościach psychofizycznych oraz wynikających z nich potrzebach edukacyjnych i rozwojowych,
 • mocnych i słabych stronach dziecka.

W czasie gromadzenia informacji nie należy ograniczać się do odnotowywania prezentowanych przez dziecko umiejętności, postaw i wiedzy. „Dziecięce zachowania zawsze z czegoś wynikają i do czegoś prowadzą. Dlatego nie wystarczy patrzeć i notować, ale trzeba jeszcze ustalać, co jest przyczyną, że dziecko właśnie tak się zachowuje i co chce przez to osiągnąć.” Surowe dane, a więc obserwowane zachowanie, nie dają jeszcze podstawy do wnioskowania na temat rozwoju dziecka i jego potrzeb w tym zakresie. Zdarza się, że to samo zachowanie w rozumieniu: wiedza, umiejętności, postawa dziecka, mają zupełnie inny kontekst interpretacji i przyczynę. Ustalenie jej jest istotnym elementem wnioskowania na temat poziomu rozwoju oraz potrzeb dziecka, związanych z osiąganiem przez nie umiejętności wymaganych w klasie pierwszej. Umożliwia to zrozumienie procesów wewnętrznych i zewnętrznych, towarzyszących aktywności podopiecznego, pozwala uniknąć powierzchowności w ocenie jego potencjału. Umożliwia głębszą diagnozę i formułowanie wniosków. Formułowanie wniosków jest istotnym momentem przeprowadzanej przez nauczyciela diagnozy. Poparte rzetelną analizą wnioski, powinny być zoperacjonalizowane w formie celów ukierunkowujących planowanie procesu edukacyjnego.

Wyniki diagnozy powinny zawierać:

 • Kreślenie poziomu umiejętności dziecka w odniesieniu do wymagań określonych w danym przedziale wiekowym przez psychologię rozwojową oraz podstawę programową.
 • Indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe wychowanka.
 • Informacje o jego indywidualnych możliwościach psychofizycznych.
 • Mechanizmy wyjaśniające obserwowane zachowanie dziecka.
 • Akcentowanie mocnych i słabych stron dziecka.

Wnioski z diagnozy:

Zoperacjonalizowane w formie celów zalecenia ukierunkowujące planowanie procesu wspomagania rozwoju dziecka przez nauczyciela i rodzica. Zoperacjonalizowane wnioski umożliwią planowanie indywidualnej, adekwatnej do potrzeb podopiecznego strategii edukacyjnej oraz zindywidualizowaną aktywność wychowanków w organizacji planowanych zajęć. Osiągnięcie przez dziecko sukcesu w edukacji wymaga wsparcia w postaci właściwie zaplanowanego procesu edukacyjnego, uwzględniającego indywidualne potrzeby wychowanka oraz zaangażowania rodziny w ten proces. Jakość przeprowadzonej diagnozy i trafnie formułowane wnioski decydują o skuteczność tego procesu.

Literatura:

Opracowały:

mgr Agnieszka Furman

mgr Justyna Zowisło- Wójcicka

mgr Alicja Jandziol


Kategoria: My piszemy
Data dodania: 09.02.2016, 09:53, dodał(a): Celina Kozioł

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje