bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wyjaśnienia skrótów pojęciowych

Skrót Wyjaśnienie skrótu
P-2 Przedszkole nr 2
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
ds. do spraw
Dz.U. Dziennik Ustaw
Dz.Urz.Woj.Śl. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
itp. i tym podobne
K.p.a. Kodeks postępowania administracyjnego
M.P. Monitor Polski
NIP Numer Identyfikacji Podatkowej
NSA Naczelny Sąd Administracyjny
nr numer
PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
pkt punkt
p.o. pełniący/a obowiązki
poz. pozycja
REGON Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
tekst jedn. tekst jednolity
U.RM. Uchwała Rady Miasta
UE Unia Europejska
ust. ustęp
WPF Wieloletni Plan Finansowy
WPI Wieloletni Plan Inwestycyjny
ww. wyżej wymieniony/a
wz. w zastępstwie
Z.BM. Zarządzenie Burmistrza Miasta
zal. załącznik
z póżn.zm. z późniejszą/ymi zmiana/ami
z późn. sprost. z późniejszym/i sprostowaniem/ami
z up. z upoważnienia
Art.. artykuł
RP Rada Pedagogiczna
RR Rada Rodziców
KN Ustawa Karta Nauczyciela
USO Ustawa o systemie oświatyOpublikował: Dawid Tomczyk
Publikacja dnia: 27.02.2015
Podpisał: Ilona Tomczyk
Dokument z dnia: 27.02.2015
Dokument oglądany razy: 3 119