Organizacja

• Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

• Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

• w arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
a. czas pracy poszczególnych oddziałów
b. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
c. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole
d. liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych ze wskazaniem najbliższych terminów złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

• Organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
• Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel/nauczyciele, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia.
• Rozkład dnia dla każdego oddziału zawiera: czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego.


Opublikował: Dawid Tomczyk
Publikacja dnia: 11.09.2014
Podpisał: Ilona Tomczyk
Dokument z dnia: 11.09.2014
Dokument oglądany razy: 1655
1.12.2020 // przedszkole2.radzionkow.pl/bip